Bent u op zoek naar een wespenbestrijder in Friesland dan bent u hier aan het juiste adres. Bij overlast neem gelijk contact met ons op via ons telefoon nummer.  Een bestijding €35,00

Ons servicenummer voor een wespen bestrijding is 06-30172197.

Wat is het verschil tussen een honingbij en een wesp zie hier.

Een bestrijding van een wespennest in een papier container gefilmd door een klant van ons.

Van uw wespennest af bel de wespenbestrijder.

Op zoek naar een wespenbestrijder in de Gemeente Leeuwarden en omgeving. En Friesland.

Wespenbestrijder voor Leeuwarden en omgeving.

 

Over een wespenbestrijding.

Last van wespen of een wespennest neem dan contact op met de wespenbestrijder.

Vanaf €35,00 een wespennest verwijderen voor meer info bel ons of klik op de oranje button voor.

Voor mee info over wespen zie hier.

In Friesland veel wespennesten de afgelopen tijd in bel ons voor ongediertebestrijding. ook staan wij op marktplaats.

 

 

Wespenbestrijding en verwijderen in. Leeuwarden | Grouw | Gorredijk.

Na al wespennesten in  Franeker

Kregen al meldingen voor een wespenbestrijding in Beetsterzwaag| Drachten | Akkrum Wespennest/wespenbestrijding in Stiens en Surhuisterveen.

Wespen zijn er in vele soorten, maar doorgaans bedoelen we met de wesp het zwartgele insect dat voornamelijk in de maanden augustus en september veelvuldig ons terrein bestookt: de papierwesp. Wereldwijd behoren 61 soorten hiertoe, 11 hiervan komen voor in Midden Europa. Ze danken hun naam aan het papierachtige materiaal waarvan ze het nest maken, dat ze maken van een houtachtig materiaal dat ze afknagen van bomen en vermengen met hun speeksel.

In het najaar verlaten de wespen het nest. De koningin en werksters sterven en de jonge koninginnen vliegen uit en overwinteren in een schuilplaats. In het voorjaar maken zij een nieuw nest. Koninginnen leven 1 jaar, werksters enkele maanden. De koningin legt de eitjes en de werksters zijn actief in het verzamelen van voedsel voor de jongen. Zij verdedigen het nest en worden agressief als het nest te dicht wordt genaderd.

Wespen kunnen pijnlijk steken. In tegenstelling tot bijen gaat een wesp niet dood als hij u gestoken heeft. Eén wesp kan wel zo'n 10 maal steken. Gedurende een steek spuit een wesp een kleine hoeveelheid gif in het slachtoffer waardoor een zwelling ontstaat. In het gif zit een lokstof waarmee andere wespen worden aangetrokken. Bent u allergisch voor een wespensteek, neem dan direct contact op met uw huisarts. en vraag hier uw epipen aan.

Wespen bouwen hun nesten zowel binnen- als buitenshuis. Denk hierbij aan de zolder, onder het dak of de goot, onder vloeren, tussen plafonds of in de spouwmuur, maar ook in oude mollengangen, in struiken, vogelnestkasten of in de bijgebouwen.

De plaatsen Stiens waar veel wespennesten zaten zodat er een goede wespenbestrijding nodig was zo ook in Wirdum een aantal wespenbestrijdingen gedaan. Wat ook een grote overlast aan wespen betrof is Leeuwarden de Gemeente Leeuwarden zelf doet niet meer aan wespenbestrijding, ook in Heerenveen en Joure kwamen veel meldingen over wespenoverlast en wespennesten.

In Drachten dit jaar een minder aantal wespennesten gehad, in tegenstelling tot Franeker en Bolsward een stuk meer wespenbestrijdingen uitgevoerd. De dorpen Akkrum, Tijnje en Sint Annaparochie viel het dit jaar op dat er een stijging van wespenbestrijding nodig was ten opzichte van het voorgaande jaren. De plaatsen Burgum maar ook Oosterwolde veel wespen waaronder ook een winkel die veel last van wespen binnen had door het fruit hier, hier een wespenbestrijding gedaan met speciale biologische wespenvallen

Een wespennest verwijderen of bestrijden kan door ons gecertificeerd bedrijf. vooral in de Gemeente Leeuwarden ook veel wespennesten.

Wij zijn in het bezit van het diploma bestrijdingstechnicus.  (EVM)

Plaagdierbestrijding  het Noorden, de afdeling plaagdieren bestrijding van N.C.S.

Servicegebied Friesland:

Aalzum, Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Aldtsjerk, Allingawier, Anjum, Appelscha, Arum, Augsbuurt, Augustinusga, Baaium, Baard, Bakhuizen, Bakkeveen, Ballum, Bantega, Bears fr, Beetgum, Beetgumermolen, Beetsterzwaag, Berlikum fr, Blauwhuis, Blesdijke, Blessum, Blije, Boazum, Boelenslaan, Boer, Boijl, Boksum, Bolsward, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Bornwird, Brantgum, Britsum, Britswert, Broek fr, Broeksterwoude, Buitenpost, Burdaard, Buren fr, Burgum, Burgwerd, Cornjum, Cornwerd, Damwoude, De Blesse, De Hoeve, De Knipe, De Tike, De Valom, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Dedgum, Deinum, Delfstrahuizen, Dijken, Dongjum, Doniaga, Donkerbroek, Drachten, Drachtstercompagnie, Driesum, Drogeham, Dronrijp, Eagum,Earnew�ld, Easterein gem Littenseradiel, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Echten fr, Echtenerbrug, Ee, Eesterga, Elahuizen, Elsloo fr, Engelum, Engwierum, Exmorra, Ferwert, Ferwoude, Finkum, Firdgum, Fochteloo, Follega, Folsgare, Foudgum, Franeker, Friens, Frieschepalen, Gaast, Gaastmeer, Garijp, Garyp, Gauw, Gersloot, Ginnum, Go�nga, Go�ngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Harich, Harkema, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Haule, Haulerwijk, Heeg, Heerenveen, Hegebeintum, Hempens, Hemrik, Herbaijum, Hiaure, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijum, Hilaard, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hollum, Holwerd, Hommerts, Hoornsterzwaag, Houtigehage, H�ns, Hurdegaryp,Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jonkersl�n, Jorwert, Joure, Jouswier, Jubbega, Jutrijp, Katlijk, Kimswerd, Klooster-Lidlum, Kolderwolde, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kornwerderzand, Kortehemmen, Koudum, Koufurderrige, K�baard, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Lemmer, Leons, Lichtaard, Lioessens, Lippenhuizen, Lo�nga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Makkinga, Makkum fr, Mantgum, Marrum, Marssum, Menaldum, Metslawier, Midlum, Miedum, Mildam, Minnertsga, Mirns, Moddergat, Molkwerum, Morra, M�nein, Munnekeburen, Munnekezijl, Nes gem Boarnsterhim, Nes gem Dongeradeel, Niawier, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijeberkoop, Nijega, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijemirdum, Nijetrijne, Nijhuizum, Nijland, Noardburgum, Noordwolde fr, Oentsjerk, Offingawier, Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Olterterp, Oosterbierum, Oosternijkerk, Oosterstreek, Oosterwolde fr, Oosterzee, Oosthem, Oostrum fr, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oude Bildtzijl, Oude Leije, Oudega gem Gaasterl�n-Sleat, Oudega gem Smallingerland, Oudega gem Wymbritseradiel, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Oudwoude, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Paesens, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raard, Raerd, Ravenswoud, Reah�s, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rijs, Rinsumageest, Rohel, Roodkerk, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum fr, Ruigahuizen, Ryptsjerk, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum,Scharsterbrug, Scherpenzeel fr, Schettens, Schingen, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Siegerswoude, Sijbrandahuis, Sintjohannesga, Slappeterp, Slijkenburg, Sloten fr, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, St Nicolaasga, Stavoren, Steggerda, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suw�ld, Swichum, Teerns, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Ternaard, Teroele, Landerum, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Ureterp, Veenklooster, Veenwouden, Vegelinsoord, Vinkega, Vlieland, Vrouwenparochie,Waaksens gem Littenseradiel, Waaxens gem Dongeradeel, W�nswert, Warfstermolen, Warns, Warstiens, Warten, Waskemeer, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wetzens, Wier, Wierum, Wijckel, Wijnaldum, Wijnjewoude, Winsum fr, Wirdum fr, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wolvega, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wouterswoude, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zandhuizen, Zurich, Zwaagwesteinde, Zwagerbosch, Zweins.
Wij doen net als auto-clean aan wespenbestrijding, daarnaast spin bestrijding.
Wij verzogen  wespenbestrijding  in de volgende plaatsen   Drachten 9203 KK |9203KK 8607 GW | Heeg 8621 CT | Franeker 8802 RW | Sint Annaparochie 9076 AP | Giekkerk 9062 EC | Burgum 9251 BL | Grou 9001 ZE | Bolsward 8701 JT | Winsum 8831 XL | Wartena 9003 Z | Goredijk 8401 DK | Surhuisterveen 9231 KT | Joure 8501 AA | Heerenveen 8445 RB | Akkrum 8491 BB | Dronrijp 9035 H | Berlikum 9041 GA